KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İntelprobe Bilgi Teknolojileri A.Ş.(INTELPROBE) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak INTELPROBE tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tablo 1’de belirtilen kişileri veriler INTELPROBE tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara uygun bir şekilde işlenmektedir.

 

Tablo 1

KİŞİSEL VERİ

ÇALIŞAN ADAYI

ÇALIŞANLAR

TEDARİKÇİ

ZİYARETÇİ

BİYOMETRİK VERİ

 

   

CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

   

ASKERLİK BİLGİLERİ

   

FİNANS

 

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

 

İLETİŞİM

 

KİMLİK

 

LOKASYON

 

   

MESLEKİ DENEYİM

 

ÖZLÜK

 

   

İŞLEM GÜVENLİĞİ

 

 

SAĞLIK BİLGİLERİ

 

   
 

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

 Kişisel veriler, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; tablo 2’de belirtilen amaçlar la işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. INTELPROBE tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.intelprobe.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni internet adresinden “INTELPROBE Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Tablo 2

VERİ İŞLEME AMACI

ÇALIŞAN ADAYI

ÇALIŞANLAR

TEDARİKÇİ

ZİYARETÇİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

 

   

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

     

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

 

   

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

   

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

   

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

 

   

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

   

 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 

 

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

   

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

   

 

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

       

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 

   

Talep / Şikayetlerin Takibi 

       

Ücret Politikasının Yürütülmesi 

 

   

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

İşlenen kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; INTELPROBE iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. 

İşlenmekte olan kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

INTELPROBE tarafından işlenen kişisel veriler, ticari faaliyetlerimizi mevzuata uygun bir şekilde yürütmek amacıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, INTELPROBE’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler INTELPROBE tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, INTELPROBE tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarınız bulunmaktadır. 

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı talebinizi içeren dilekçeniz ile INTELPROBE ‘a bizzat elden veya noter kanalıyla, Belediyemize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@intelprobe.com.tr e- posta adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Institution Culture
Institution Culture
Business Areas
Business Areas
Ethics
Ethics
Top